Gebruiksvoorwaarden

Waar in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over Website wordt daarmee gedoeld op de website spelletje.nl, die toegankelijk is via het webadres http://www.spelletje.nl. Waar in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over Bezoeker wordt daarmee gedoeld op de natuurlijke persoon die de Website bezoekt.

Artikel 1: Dienstverlening en beschikbaarheid daarvan

1.1 De dienstverlening van Jaludo Group B.V. (Jaludo) bestaat uit het aanbieden van de Website waarop door Bezoekers al dan niet na registratie spelletjes kunnen worden gespeeld en van andere software en/of andere diensten gebruik kan worden gemaakt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en de eventuele overige aanvullende voorwaarden voor de desbetreffende dienst.
1.2 Voor de beschikbaarheid van de Website en de daarop aangeboden spelletjes/diensten is Jaludo afhankelijk van de goede werking van de systemen van de Bezoeker en de tussenliggende internetinfrastructuur, waarop Jaludo geen invloed heeft. Jaludo kan derhalve niet garanderen dat de Website en/of de daarop aangeboden spelletjes en/of andere diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor de Bezoeker.
1.3 Jaludo behoudt zich het recht voor de Website en/of de daarop aangeboden spelletjes/diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de desbetreffende spellen/diensten of van de computersystemen van Jaludo.

Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst en daarvoor gerekende kosten

2.1 Bij ieder gebruik op deze Website van een spelletje of andere software en/of dienst door Bezoeker komt een overeenkomst tot stand tussen Jaludo en Bezoeker.
2.2 Voor zover Jaludo voor de uitvoering van de overeenkomst aan Bezoeker kosten in rekening brengt:
 1. zijn de prijzen hiervan in euros en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen;
 2. stemt Bezoeker er mee in dat Jaludo direct start met de nakoming van haar dienstverlening voortvloeiende uit de overeenkomst en dat Bezoeker daarom, op grond van artikel 7:46i lid 5 sub a van het Burgerlijk Wetboek, niet het recht heeft de overeenkomst gedurende zeven werkdagen te ontbinden.
 3. kan betaling alleen plaatsvinden door middel van de op de Website daarvoor aangewezen betaaldiensten.
 4. zijn de kosten die worden gemaakt voor toegang tot het internet om de Website te (kunnen) bezoeken voor rekening van Bezoeker.
2.3 De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Artikel 3: Voorwaarden van gebruik van diensten

3.1 Het gebruik van de op de Website aangeboden spelletjes/diensten door Bezoeker is onderhevig aan de in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen.
3.2 De op de Website aangeboden spelletjes/diensten mogen louter voor persoonlijke en niet-commercile doeleinden gebruikt worden.
3.3 Het is niet toegestaan bij het gebruik van de op de Website aangeboden spelletjes/diensten:
 1. inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van Jaludo en/of haar toeleveranciers, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten of andere rechten van industrile of intellectuele eigendom;
 2. persoonsgegevens van andere bezoekers van deze website te verzamelen of persoonsgegevens van anderen dan de Bezoeker te publiceren;
 3. je beledigend, kwellend, kwetsend, discriminerend, onheus of anderszins onfatsoenlijk (dit alles ter uitsluitende beoordeling van Jaludo) tegenover één of meerdere personen en/of instellingen uit te laten;
 4. goederen en/of diensten te koop, te huur, te leen of op andere wijze aan te bieden;
 5. reclame te maken;
 6. de werking van deze website te verstoren of te beletten, waaronder in ieder geval wordt begrepen het omzeilen van technische beschermingsmaatregelen, het beschadigen van een geautomatiseerd werk en/of de daarmee opgeslagen gegevens van Jaludo en/of de door haar ingeschakelde derden en het overbelasten van de computersystemen en/of computernetwerken van Jaludo en/of de door haar ingeschakelde derden;
 7. anderszins in strijd te handelen met enige wet of andere toepasselijke regelgeving of anderzijds onrechtmatig te handelen tegenover Jaludo en/of een derde.
3.4 Jaludo behoudt zich het recht voor om technische en juridische maatregelen te nemen om, voor zover noodzakelijk, naleving van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Artikel 4: Privacy

4.1 Voor zover nodig verklaart Bezoeker 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van zijn ouders/voogden voor het spelen van de spelletjes en/of afnemen van andere diensten van Jaludo en in dat kader persoonsgegevens aan Jaludo te verstrekken.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Jaludo aangeboden spelletjes/diensten, berusten bij Jaludo of bij de derde van wie Jaludo het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten aan Bezoeker ter beschikking te stellen.
5.2 Jaludo verleent hierbij aan Bezoeker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepelijk gebruiksrecht op de door Jaludo aangeboden spelletjes/diensten, onder de voorwaarde dat Bezoeker zich houdt aan de bepalingen uit deze gebruikersovereenkomst.
5.3 Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Bezoeker ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen.

Artikel 6: Garanties

6.1 Alle op de Website aangeboden spelletjes/diensten worden verschaft as is. Jaludo garandeert niet dat de op de Website aangeboden spelletjes/diensten zonder onderbreking zullen functioneren, foutvrij zullen zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in nieuwe of andere versies van de aangeboden spelletjes/diensten.

Artikel 7: Beperking van aansprakelijkheid

7.1 De inhoud van de Website wordt door Jaludo met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie en diensten. Jaludo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit het gebruik van op de Website aangeboden spelletjes/diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website.
7.2 Deze website van Jaludo bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites al dan niet in de vorm van advertenties die niet door Jaludo worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Jaludo. Jaludo geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
7.3 Voor zover er toch enige aansprakelijkheid op Jaludo rust, is deze aansprakelijkheid jegens Bezoeker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als n gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Bezoeker aan Jaludo betaalde vergoedingen voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid van Jaludo is voortgevloeid.

Artikel 8: Wijziging van de voorwaarden

8.1 Jaludo heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de Website zijn gepubliceerd, zijn die gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de Website en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de Website en/of de van de Website ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland.
9.2 In het geval dat enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, dan zullen partijen die nietige of niet-afdwingbare bepaling(en) vervangen door een geldige en wel afdwingbare bepaling die de economische, juridische en commercile doelen van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden bepaling zoveel mogelijk benadert.


Klik hier voor een printer vriendelijke versie.
Spelletje.nl Spiel.de Funny Games.co.uk Jeux Gratuits.fr